МАШИНИ И АПАРАТИ В ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Версия 1.0

 

Дата/час: 2005-01-16 09:19:15

 

Съдържание на курса

Анотация

Упражнения

Конспект

Начало на курса

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

АНОТАЦИЯ НА КУРСА

По дисциплината: МАШИНИ И АПАРАТИ В ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

АНОТАЦИЯ

Дисциплината Машини и апарати в химическата промишленост е предназначена за студентите от ОКС Бакълавър на специалността Химично инженерство. Тя има за цел да предостави на обучаемите познания за различните машини, апарати, реактори и съоръжения, използувани в химическата промишленост. Обучаемите се запознават и с различните материали(метални и неметални), от които се изработва химико-технологичното оборудване(ХТО), както и с методите за корозийна и ерозийна защита. В дисциплината се обръща основно внимание на комуникационните съоръжения(тръби, тръбопроводи и тръбопроводна арматура), чрез които ХТО се свързва в технологични схеми. В дисциплината се разглеждат и различните ремонтни дейности, профилактиката и ежедневното техническо обслужване на ХТО. В практическите занятия се акцентира върху изграждането на познания и навици за якостно и силово оразмеряване на елементи и основни апарати, намиращи приложения в химико- технологичните производства. Усилията тук са насочени в 2 главни направления за неавтоматизирано и автоматизирано изчисляване и проектиране на ХТО. В първото се акцентира върху: - разработване на коректни изчислителни схеми(алгоритми) за силови и якостни изчисления; - прилагане на точни неавтоматизирани изчислителни процедури; - работа и ползване на справочна литература и стандарти. Във второто направление обучаемите се запознават с подходите за автоматизиране на инженерния труд чрез създаване на уникално приложно програмно осигуряване или ползване на съществуващия комерсиален софтуер за проектиране на ХТО.